Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants là một chủ đề học từ vựng tiếng Anh mới được Alokiddy giới thiệu và giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em này phù hợp với các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4. Những từ vựng tiếng Anh được Alokiddy gửi tới các em hi vọng sẽ giúp các em học tiếng Anh hiệu quả.

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề cây cối Plants

 

Những từ vựng tiếng Anh theo chủ đề cây cối Plants dành cho các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng Anh lớp 4 hiệu quả.

-tree /triː/: cây

-trunk /trʌŋk/: thân cây

-bark /bɑːk/: vỏ cây

-leaf /liːf/: lá cây

-branch /brɑːntʃ/: cành cây

-twig /twɪg/: cành nhỏ

-flower /ˈflaʊ.əʳ/: hoa

-pot /pɒt/: chậu hoa

-vine /vaɪn/: cây leo

-cactus /ˈkæk.təs/: cây xương rồng

-spine: /spaɪn/: gai

-root /ruːt/: rễ cây

-acorn /ˈeɪ.kɔːn/: hạt sồi

-grass /grɑːs/: cỏ

-blade of grass /bleɪd əv grɑːs/: lá cỏ

-fern /fɜːn/: cây dương xỉ

-palm tree /pɑːm triː/: cây loại cau, dừa

 

Hình ảnh tiếng Anh cho các em học sinh

Từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh sinh động

 

-palm frond /pɑːm frɒnd/: lá cau, dừa

-pine tree /paɪn triː/: cây thông

-pine needles /paɪn ˈniːdlz/: lá thông

-pine cone /paɪn kəʊn/: nón thông

-water lily /ˈwɔː.təʳ ˈlɪl.i/: cây súng

-reed /riːd/: cây sậy

-cattails /ˈkætteɪlz/: cây hương bồ

-bouquet /bʊˈkeɪ/: bó hoa

-wreath /riːθ/: vòng hoa

-sunflower /ˈsʌnˌflaʊəʳ/: hướng dương

-dandelion /ˈdæn.dɪ.laɪ.ən/: bồ công anh

-carnation /kɑːˈneɪ.ʃən/: cẩm chướng

-daisy /ˈdeɪ.zi/: cúc

-pansy /ˈpæn.zi/: hoa păng-xê

-bamboo /bæmˈbuː/: cây tre

-tulip /ˈtjuː.lɪp/: hoa uất kim hương

 

Những từ vựng tiếng Anh sinh động qua hình ảnh

Hình ảnh giúp trẻ học tiếng Anh tốt hơn

Từ vựng tiếng Anh chủ đề Plants

 

Học tiếng Anh qua hình ảnh theo chủ đề Plants dành cho các em cùng Alokiddy giúp các em học tiếng Anh hiệu quả hơn. Các bạn có thể cho trẻ học thêm những chủ đề từ vựng tiếng Anh cho trẻ em và những bài học tiếng Anh cho trẻ em tại Alokiddy.com.vn nhé!

 

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen phần 2

Hình ảnh tiếng Anh cho trẻ em theo chủ đề Kitchen – nhà bếp phần 2 này sẽ cung cấp cho các em những từ vựng tiếng Anh về nhà bếp. Những từ vựng tiếng Anh về nhà bếp này đơn giản và phù hợp với khả năng tiếng Anh của các em học tiếng Anh lớp 3, học tiếng  Anh lớp 4, học tiếng Anh lớp 5.


Hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5

Để giúp các em hiểu thêm về loại hình này cũng như có thêm những kiến thức tiếng Anh mới, Alokiddy gửi tới các em hình ảnh tiếng Anh về Family Restaurant cho trẻ lớp 5. Những từ vựng và hình ảnh tiếng Anh được Alokiddy cung cấp sẽ phù hợp cho trẻ học tiếng Anh lớp 5 với những kiến thức khá mới và nang cao.


Hình ảnh tiếng Anh các vật dụng trong nhà

Học từ vựng tiếng Anh qua những hình ảnh sẽ tác động vào thị giác cũng như trí nhớ của các em, giúp các em học tiếng Anh tốt hơn.


LÝ DO BẠN TIN TƯỞNG TỔ HỢP GIÁO DỤC ANH NGỮ QUỐC TẾ SYDNEY
© copy right. All Rights Reserved.